Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 4747, 4748, 4749, 4750/QĐ-HĐTT về việc thành lập Ban ra đề thi Ban chấm thi, Ban coi thi và Ban phách kỳ thi tuyển chức danh Phó phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính thuộc Sở Y tế 
20/12/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Quyet Dinh 4747 thanh lap Ban Ra de thi.pdf
                                           - Quyet Dinh 4748 thanh lap Ban coi thi.pdf 
           - Quyet Dinh 4749 thanh lap Ban Cham thi.pdf
   - Quyet Dinh 4750 thanh lap Ban phach.pdf
 
Liên kết website