Trung tâm Kiểm Nghiệm DP-MP
Trung tâm Kiểm Nghiệm DP-MP
Quyết định 4443/QĐ-SYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm - Thực phẩm và Thiết bị y tế tỉnh Ninh Thuận 
29/11/2019 
 
 
Liên kết website