Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 44, 45, 46/QĐ-TTMS của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc Docetaxel 80mg nhóm 3 thuộc Gói thầu số 8, 9, 10 
05/06/2019 
 
 
Liên kết website