Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Quyết định 4290/QĐ-SYT quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
01/12/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD-4290 chuc nang nhiem vu TTKSBT.pdf
 
Liên kết website