Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Quyết định 3933/QĐ-SYT cử ông Hồ Sĩ Minh Chính đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Ninh Thuận 
22/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 3933 cu cong chuc làm việc tại TTPVHCC.pdf
 
Liên kết website