Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 3492/QĐ-SYT Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2020 
24/07/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Quyet đinh HSDT-GOI 2.pdf
    - PL kem 3492 lân2.pdf
                                            - PL kem 3492 lan 2.xlsx
 
Liên kết website