Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008
Quyết định 3224/QĐ-SYT về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 3001 : 2015 tại Sở Y tế ( không có phụ lục gửi kèm ) 
15/07/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 3224 ISO.pdf
 
Liên kết website