Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Quyết định 2878/QD-SYT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện chuyên khoa Da liễu- Tâm thần 
21/08/2018 
 
 
Liên kết website