Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Quyết định 2876/QĐ-SYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận 
21/08/2018 
 
 
Liên kết website