Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 285/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số lưu hành thuốc tại Việt Nam. 
18/08/2016 
 

Quyết định 285/QĐ-QLD

Về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Mời xem chi tiết tại đây:vbden_285_QD-QLD.pdf

 
Liên kết website