Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 45(Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017) 
07/11/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 45

 (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (06/11):          

Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-


-


--

14h00 Làm việc với Ban VHXH - HĐND tỉnh về giá dịch vụ y tế tại Sở Y tế

14h00 Dự họp nghe và cho ý kiến các Tờ trình trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh tại VP UBND tỉnh

15h30 Dự Hội nghị trực tuyến về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12/2017 tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

-

(Giám đốc, BS Chương)

(Ds Kỳ)

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

Thứ ba (07/11):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

--


-

14h00 Họp đánh giá tình hình thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT tại Sở Y tế

14h00 Họp thống nhất số liệu báo cáo kết quà rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 tại Sở LĐTBXH

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc, Bs Chương)

(Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (08/11):

Sáng:

-


-

8h30 Thẩm tra tiêu chí quốc gia y tế tại xã Lâm Sơn

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc)


(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-


-

13h30 Thẩm tra tiêu chí quốc gia y tế tại xã Tân Sơn

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ năm (09/11):

Sáng:

-


-

Dự Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc)


(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Dự Hội nghị gặp mặt, tiếp xúc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng tháng tại Nhà khách UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (10/11):       

  Sáng:

-


-

8h30 Thẩm tra tiêu chí quốc gia y tế tại xã Phước Trung

Làm việc tại cơ quan 

-


-

(Giám đốc)

 
(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h30 Hội ý Lãnh đạo Sở

15h00 Họp giao ban tuần

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

 
Ghi chú: - Từ ngày 08-10/11/2017, Bs Chương-PGĐ Sở dự Hội nghị tập huấn

                  về công tác Hợp tác quốc tế tại Đà Nẵng.

                 - Từ ngày 08-10/11/2017, Bs Ngọc - PGĐ Sở nghỉ phép.
 
Liên kết website