Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 34 (Từ ngày 17/8 đến ngày 21/8/2020) 
18/08/2020 
 

Thứ hai (17/8/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

07h00 Họp Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại phòng họp 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương; Bs Ngọc)

 

-

9h00 Dự họp thẩm tra của Ban KTNS – HĐND tỉnh tại Phòng họp số 2 – VP HĐND tỉnh

-

(Bs Chương)

 

-

10h00  Họp chuyên môn về đấu thầu thuốc, tại phòng Họp số 01 – Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (18/8/2020):

Sáng:

-

8h00 Dự nghe báo cáo kết quả thanh tra diện rộng tại Phòng họp số 1 – UBND tỉnh

-

(Bs Chương, Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (19/8/2020):

Sáng:

-

 8h00 Dự lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại PH trực tuyến số 1 - UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương, Bs Ngọc)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 

-

14h30 Dự kiểm tra xác định lại diện tích khu đất Trạm Y tế Phường Đô Vinh (cũ) và xác định không xây dựng các công trình dịch vụ có điều, tại Trạm Y tế phường Đô Vinh (cũ)

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ năm (20/8/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí chi trả chế độ đặc thù cho 02 hợp đồng Nghị định 68 tại Trung tâm Y tế Bác Ái, tại phòng Họp số 01 – Sở Y tế

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ sáu (21/8/2020):  

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

 

 

-

09h30 Giao ban tuần, tại Hội trường số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 
Liên kết website