Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
LĨNH VỰC TỔ CHỨC - CÁN BỘ 
26/06/2020 
 

 DANH MỤC CÔNG KHAI CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2020

TT

Nội dung công khai

Tên văn bản

Ngày

 ban hành

Trích yếu

1

Thông tin tuyển dụng

Quyết định số 157/QĐ-SYT

14/01/2020

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi trực thuộc Sở Y tế năm 2019.

 http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-157QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-chi-tieu-nam-2019-cua-Benh-vien-Lao-va-benh-phoi.aspx

2

Quyết định số 649/QĐ-SYT

19/02/2020

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-649QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach.aspx

3

Quyết định số 4358/QĐ-SYT

15/9/2020

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam trực thuộc Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4358QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-chi-tieu-nam-2020-cua-Trung-tam-y-te-huyen-Thuan-Nam-truc-thuo.aspx

5

Quyết định số 4359/QĐ-SYT

15/9/2020

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trực thuộc Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4359QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-chi-tieu-nam-2020-cua-Trung-tam-y-te-huyen-Thuan-Nam-truc-thuo.aspx

6

Quyết định số 4360/QĐ-SYT

15/9/2020

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải trực thuộc Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4360QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-chi-tieu-nam-2020-cua-Trung-tam-y-te-huyen-Ninh-Hai-truc-thuo.aspx

7

Quyết định số 4364/QĐ- SYT

16/9/2020

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi và Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần trực thuộc Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4364QD-SYT-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-chi-tieu-nam.aspx

8

Quyết định số 4389/QĐ-SYT

17/9/2020

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế.

 http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung.aspx

9

Quyết định số 4388/QĐ-SYT

17/9/2020

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Bác Ái trực thuộc Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4388QD-SYT-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-chi-tieu-nam-2020-cua-Trung-tam-y-te-huyen-Bac-Ai-tru.aspx

10

Thông tin tuyển dụng

Quyết định số 4519/QĐ-SYT

24/9/2020

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4519QD-SYT-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-chi-tieu-nam-2020-cua-Trung-tam-y-te-huyen-Thuan-Baci.aspx

11

Quyết định số 4518/QĐ-SYT

24/9/2020

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước trực thuộc Sở Y tế.

 http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4518QD-SYT-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-chi-tieu-nam-2020-cua-Trung-tam-y-te-huyen-Ninh-Phuoc.aspx

12

Bổ nhiệm

Kế hoạch số 127/KH-SYT

10/01/2020

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động công chức, viên chức trước khi xem xét quyết định bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý đối với Phó trưởng phòng thuộc Sở và Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc Sở Y tế .

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ke-hoach-127KH-SYT-to-chuc-danh-gia-chuong-trinh-hanh-dong-cong-chuc,-vien-chuc-truoc-khi-xem-xet-quyet-dinh-bo-nhiem-lai-c.aspx

13

Kế hoạch số 1244/KH-SYT

23/3/2020

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ke-hoach-1244KH-SYT-to-chuc-danh-gia-chuong-trinh-hanh-dong-truoc-khi-xem-xet-bo-nhiem-lai-chuc-danh-Giam-doc-Trung-tam-y-t.aspx

14

Kế hoạch số 1878/KH-SYT

16/4/2020

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động viên chức trước khi xem xét quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ke-hoach-1878KH-SYT-to-chuc-danh-gia-chuong-trinh-hanh-dong-truoc-khi-bo-nhiem-lai-chuc-danh-Pho-Giam-doc-don-vi-truc-thuoc.aspx

15

Kế hoạch số 4958/KH-SYT

20/10/2020

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ke-hoach-4958KH-SYT-to-chuc-danh-gia-chuong-trinh-hanh-dong-truoc-khi-xem-xet-bo-nhiem-lai-chuc-danh-Giam-doc-Trung-tam-y-t.aspx

 

Kế hoạch số 5802/KH-SYT

11/12/2020

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bác Ái.

 http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ke-hoach-5802KH-SYT-to-chuc-danh-gia-chuong-trinh-hanh-dong-truoc-khi-xem-xet-bo-nhiem-lai-chuc-danh-Giam-doc-Trung-tam-y-t.aspx

17

Quy tắc ứng xử

Kế hoạch số 141/KH-SYT

12/01/2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2020.  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ke-hoach-141Kh-SYT-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong,-dao-duc,-phong-cach-Ho-Chi-Minh-thuc-hien-quy-che-dan-chu,-quy-tac-ung-xu,.aspx


 
Liên kết website