Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
LĨNH VỰC ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE 
17/06/2020 
 

TT

Tên Thủ tục hành chính

1

Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=32&IDS=335

 
Liên kết website