Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2018 
15/01/2019 
 

Ngày 04 tháng 12 năm 2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận tiếp Đoàn Kiểm tra của  Sở Y tế Ninh Thuận về việc kiểm tra, đánh giá Chất lượng bệnh viện năm 2018 theo công văn Thông báo số 4238/QĐ-SYT ngày 28/11/2018 của Sở Y tế Ninh Thuận.

Đoàn kiểm tra bắt đầu làm việc vào lúc 8 giờ 00 sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ 00 trưa ngày 04/12/2018. Số lượng Đoàn kiểm tra gồm 26 thành viên.


Ths.Bs Trần Trọng Danh, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra bệnh viện năm 2018

Kết quả chấm điểm như sau:

- BỆNH VIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ:

* Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

+ Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/83 TIÊU CHÍ

+ Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 84 tiêu chí: 94%

+ Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 270 (Có hệ số: 292)

+ Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.44

KẾT QUẢ CHUNG CHIA

THEO MỨC

Mức

1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

7

32

35

4

78

 % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

8.97

41.03

44.87

5.13

78

-          KẾT QUẢ ĐOÀN ĐÁNH GIÁ:

* Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện của Đoàn kiểm tra năm 2018

+ Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/84 tiêu chí

+ Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 84 tiêu chí: 94%

+ Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 273 (Có hệ số: 295)

+ Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.47

KẾT QUẢ CHUNG CHIA

THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

7

30

36

5

78

% TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

8.97

38.46

46.115

6.41

78

- Bệnh viện có 91% phần trăm tiêu chí đạt từ mức 3 trở lên. Không có tiêu chí ở mức 1.

* KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ:

* Khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú:

- Đối tượng khảo sát: Người bệnh và người nhà bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh.

- Số lượng do bệnh viện khảo sát: 250 người

- Số lượng do Đoàn Kiểm tra khảo sát: 15 người

- Thời gian khảo sát: năm 2018

Kết quả:

STT

Loại thống kê

Bệnh viện

Đoàn kiểm tra

01

Tổng điểm TB người bệnh chọn từ A đến E

4.68

4.80

02

Tỷ lệ hài lòng chung

99.7% (7728/7750)

100%

(465/465)

03

Điểm TB theo từng phần

Khả năng tiếp cận

A: 4.54

4.73

Sự minh bạch thông tin & thủ tục KB

B: 4.67

4.81

Cơ sở VC &phương tiện PV Ng Bệnh

C: 4.73

4.86

Thái độ ứng xử, năng lực CM NVYT

D: 4.73

4.85

Kết quả cung cấp dịch vụ

E: 4.76

4.73

04

Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi

93.60 (23149/250)

95.33

(1430/15)

05

Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại

100% (250/250)

100%

(15/15)

* Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú:

- Đối tượng khảo sát: người  bệnh và người nhà tại các khoa: Lao, Phổi, Lao Kháng.

- Số lượng do bệnh viện khảo sát: 685 người

- Số lượng do đoàn khảo sát: 28 người

- Thời gian khảo sát: năm 2018

 Kết quả:

STT

Loại thống kê

Bệnh viện

Đoàn kiểm tra

01

Tổng điểm TB người bệnh chọn từ A đến E

4.86

4.65

02

Tỷ lệ hài lòng chung

99.4% (21099/2123)

100%

(867/868)

03

Điểm TB theo từng phần

Khả năng tiếp cận

A: 4.88

4.62

Sự minh bạch thông tin &thủ tục KB, ĐT

B: 4.83

4.70

Cơ sở VC &phương tiện PV Ng Bệnh

C: 4.84

4.64

Thái độ ứng xử, năng lực CM NVYT

D: 4.87

4.65

Kết quả cung cấp dịch vụ

E: 4.86

4.62

04

Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi

96.26% (65938/685)

92.68% (2595/28)

05

Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại

99%

(680/685)

100%

(28/28)

                                                                                         

  Thạch Quốc Hiếu 

 
Liên kết website