Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Báo cáo 1984/BC-SYT kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 
21/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - BC 1984 10 nam thuc hien De an 2038.pdf 
    - Phu luc kem BC 1984.xls
 
Liên kết website