Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Kết luận 3726/KL-SYT thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
03/10/2019 
 
 
Liên kết website