Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Kết luận 2299/KL-SYT thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam 
23/06/2019 
 
 
Liên kết website