Tài liệu tuyên truyền
Tài liệu tuyên truyền
Kế hoạch 287-KH/ĐU học tập quán triệt Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị 
15/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Kế hoạch 287 Đảng ủy Sở Y tế.pdf
 
Liên kết website