Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Kế hoạch 1928/KH-KSBT tổ chức đánh giá chương trình hành động viên chức trước khi xem xét cấp thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Trưởng khoa/phòng 
10/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: KH 1928 KSBT.pdf
 
Liên kết website