Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2013 
12/09/2013 
 

     UBND TỈNH NINH THUẬN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BCĐ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM                                       ------------------------------------
     ------------------------------------
 Số: 2405/KH-BCĐ                                                              
Ninh Thuận, ngày 4 tháng 9 năm 2013

                                                       KẾ HOẠCH 
            TRIỂN KHAI ĐỢT THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ
       AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2013
 

                                                           

        Căn cứ Công văn 16/BCĐTƯVSATTP ngày 13/8/2013 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2013,

        Ban Chỉ đạo Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2013 như sau:

        I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

        1. Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, ưu tiên tập trung các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Thông qua hoạt động thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm.

        2. Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP trong dịp Tết trung thu của các cấp, các ngành từ huyện đến xã, phường.

        3. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP, nâng cao ý thức bảo đảm ATTP của toàn cộng đồng.

        II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

        1. Đối tượng thanh tra, kiểm tra

Đối tượng thanh tra, kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tập trung ưu tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo, bia rượu, nước giải khát, thịt, sản phẩm từ thịt..., đặc biệt là các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc các làng nghề truyền thống, các cơ sở có dấu hiệu vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó, các đoàn tuyến tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm cung cấp với số lượng lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu do các đoàn kiểm tra liên ngành của cấp huyện, xã thực hiện.

        2. Nội dung thanh tra

        2.1 Căn cứ pháp lý chủ yếu để thanh tra, kiểm tra:

        - Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

        - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP.

        - Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về SX, kinh doanh rượu.

        - Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 về ghi nhãn hàng hóa.

        - Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 quy định điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

        - Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 hướng dẫn việc công bố hợp quy và phù hợp quy định ATTP.

        - Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

        - Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5/12/2012 Quy định về điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

        - Các văn bản khác của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương và các bộ liên quan về bảo đảm ATTP.

          2.2 Một số trọng tâm cần tập trung thanh, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm:

           a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, tập trung xem xét việc thực hiện:

          + Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP;

            + Ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

          + Quảng cáo sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm;

          + Điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm;

          + Chất lượng sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm;

          + Việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP đối với sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu.

          + Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

b) Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống, tập trung xem xét:

          + Điều kiện bảo đảm ATTP (cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, con người);

          + Quy trình chế biến bảo quản thực phẩm;

          + Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm;

          + Việc lưu mẫu thức ăn;

          + Việc bảo đảm nước sạch dùng cho chế biến thực phẩm;

          + Các nội dung khác có liên quan;

          + Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

          c) Đối với cơ sở thức ăn đường phố, tập trung xem xét:

          + Cơ sở có bảo đảm cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;

          + Thức ăn có được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm VSATTP;

          + Kiểm tra nguyên liệu;

          + Kiểm tra dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm;

          + Kiểm tra bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;

          + Kiểm tra dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại;

          + Kiểm tra nguồn nước phục vụ việc chế biến, kinh doanh;

          + Kiểm tra điều kiện về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm;

          + Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

          III. PHƯƠNG PHÁP

          1. Các cơ quan quản lý ATTP các cấp thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

          2. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra:

         + Nghe báo cáo việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP của cơ sở;

         + Thu thập tài liệu liên quan;

         + Kiểm tra thực tế tại cơ sở thực phẩm, kiểm tra sản phẩm thực phẩm;

         + Lấy mẫu để kiểm nghiệm xác định các chỉ tiêu ATTP;

         + Lập biên bản thanh tra, biên bản vi phạm hành chính (nếu có);

         + Phân tích, đánh giá hồ sơ; phân tích, đánh giá kết quả kiểm nghiệm;

          Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra, tiến hành nhận xét, đánh giá việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP tại cơ sở thực phẩm; đề xuất các giải pháp tăng cường bảo đảm ATTP.

          IV. XỬ LÝ VI PHẠM

          1. Cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm

          - Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

          - Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

          - Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

          - Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại;

         - Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP.

          - Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

         - Các Nghị định khác quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

         2. Xử lý vi phạm

         Các Đoàn thanh tra, kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải thực hiện xử lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc, không có nhãn hoặc có nhãn sai quy định hoặc chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm, công bố hợp hợp quy/phù hợp quy định ATTP (đối với những sản phẩm phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm, công bố hợp hợp quy/phù hợp quy định ATTP) đã được phát hiện lưu thông trên thị trường.

          V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

          1. Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm

         1.1. Tuyến tỉnh: Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

         1.2. Tuyến huyện, thành phố: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với các với các phòng, ban có liên quan thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn quản lý.

         2. Báo cáo kết quả  

Các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của tỉnh và huyện, thành phố báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra theo mẫu báo báo về Sở Y tế (Chi cục ATVSTP) trước ngày 25/9/2013 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quản lý CLVSATTP tỉnh, Cục ATTP.

         VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

        - Lấy từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu bảo đảm CLVSATTP năm 2013 và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

         - Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. Trên đây là Kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2013, Ban Chỉ đạo Quản lý CLVSATTP tỉnh đề nghị các Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ bản Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn quản lý, báo cáo kết quả theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:                                           TM. BAN CHỈ ĐẠO QLCLVSATTP
- Cục ATTP - Bộ Y tế;                             PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
- Viện Pasteur Nha Trang; 
- PCT UBND tỉnh Võ Đại - Trưởng 
 
BCĐ QLCLVSATTP tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên BCĐ QLCL VSATTP tỉnh;                                           (đã ký)
- Thanh tra Sở Y tế;
- Chi cục ATVSTP;
- Trung tâm YTDP tỉnh;
-  Phòng Y tế các huyện, thành phố;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố;                           PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
- Lưu: VT, NVY.                                                                                 Bùi Văn Kỳ


MẪU BÁO CÁO
Kết quả thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết Trung thu năm 2013

Xin vui lòng tải mẫu về máy mẫu báo cáo.doc
 
Liên kết website