Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NGÀNH Y TẾ 
14/05/2015 
 

 
                    HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NGÀNH Y TẾ

1. Định mức phân bổ ngân sách nhà nước cấp chi sự nghiệp y tế:
- Hệ phòng bệnh các Trung tâm Y tế: bao gồm tiền lương và các khoản chi cho con người, chi thường xuyên khác tính theo định mức đầu dân. Riêng Huyện Bác Ái có dân thấp được tính theo hệ số 1,4 định mức dân số của huyện.
- Trạm Y tế xã, phường: bao gồm tiền lương và các khoản chi cho con người, chi thường xuyên khác tính theo định mức 20 triệu đồng/ xã khu vực III, 18 triệu đồng/ xã khu vực II, 17 triệu đồng/ các xã còn lại.
- Hệ chữa bệnh (các cơ sở điều trị): Chi các khoản cho con người theo biên chế được giao, chi thường xuyên khác được tính: 7% trên khoản chi cho con người đối với bệnh viện, các cơ sở điều trị khác 15% trên khoản chi cho con người. Đối với các Trung tâm chuyên khoa được tính 10 triệu đồng/giường bệnh, riêng Trung tâm chuyên khoa mắt 13,5 triệu đồng/giường bệnh .
- Đối với cơ quan quản lý hành chính: được tính tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương theo biên chế được duyệt, các khoản chi khác được tính 15 triệu đồng/người/năm (đối với Sở Y tế). Đối với các đơn vị trực thuộc 13 triệu đồng/người/năm.
Một số chế độ đặc thù của ngành như :
- Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT – BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ (về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch).
- Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT – BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.
- Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 18/10/2013 của liên Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
2. Tình hình thực hiện tự chủ :
Đối với các đơn vị Quản lý Nhà nước( Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ, Chi cục An toàn VSTP):
Thực hiện tự chủ về tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ qui định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước, tất cả các đơn vị đều xây dựng và thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ (quy chế này được sửa đổi, bổ sung hàng năm thông qua hội nghị công chức viên chức).
Đối với các đơn vị sự nghiệp:
Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị Định 43/2006/NĐ -CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tư chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tất cả các đơn vị đều xây dựng và thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ (quy chế này được sửa đổi, bổ sung hàng năm thông qua hội nghị công chức viên chức).
3. Kết quả thực hiện tự chủ về tài chính:
 Đã được UBND tỉnh giao quyền tự chủ cho 28 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 12 đơn vị ngân sách cấp hoàn toàn, 16 đơn vị đảm bảo một phần kinh phí. Có 02 đơn vị mới thành lập đầu tháng 8/2012( Bệnh viện Y dược cổ truyền, Trung tâm Pháp Y) chưa được giao quyền tự chủ. Kết quả có 15 đơn vị có nguồn kinh phí tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ CCVC.

 

 
Tin đã đưa
(11/08)
(06/08)
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)
(30/06)
(26/06)
(15/06)
(08/05)

Liên kết website