Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống lây nhiễm virút nCoV 
14/03/2020 
 
Để phòng tránh lây nhiễm vi rút nCov, cần đeo khẩu trang đúng cách:  
Liên kết website