Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 31/8 - 11/9/2020, bổ sung ngày 02/12/2019) 
16/09/2020 
 
 
Liên kết website