Danh mục cấp phép hành nghề y
Danh mục cấp phép hành nghề y
Danh mục cấp phép hành nghề y năm 2020 
13/08/2021 
 

TT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Công văn 5611/SYT- KHNVTC

1/12/2020

Công văn Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề KBCB tại Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang (BS Trần Tiến Duy).

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-Dang-tai-bo-sung-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-KBCB-tai-Benh-vien-Sai-Gon---Phan-Rang-(BS-Tran-Tien-Duy).aspx

2

Quyết định 5441/QĐ-SYT

19/11/2020

Về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5441QD-SYT-Ve-viec-dieu-chinh-noi-dung-Giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-do-thay-doi-nguoi-chiu-trach-nhi.aspx

3

Công văn 5330/SYT-KHNVTC

12/11/2020

 Đồng ý bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám Răng hàm mặt (của BS Nguyễn Hữu Phương).  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Dong-y-bo-sung-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-tai-Phong-kham-Rang-ham-mat-(cua-BS-Nguyen-Huu-Phuong.aspx

4

Công văn 5235/SYT-KHNVTC

5/11/2020

Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề KBCB tại Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-5235SYT-KHNVTC-Dang-tai-bo-sung-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-KBCB-tai-Benh-vien-Sai-Gon---Phan-Rang.aspx

5

Công văn 5128/SYT-KHNV

29/10/2020

 V/v Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề KBCB tại Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-5128SYT-KHNV-Vv-Dang-tai-bo-sung-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-KBCB-tai-Benh-vien-Sai-Gon---Phan-Rang.aspx

6

Công văn 5022/SYT-KHNVTC

23/10/2020

 Đăng tải cập nhật danh sách đăng ký người hành nghề KBCB tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Dang-tai-cap-nhat-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-KBCB-7tai-Benh-vien-da-khoa-tinh.aspx

7

Công văn 5024/SYT-KHNVTC

23/10/2020

 Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang.  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-5024SYT-KHNVTC-Dang-tai-bo-sung-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-tai-Benh-vien-Sai-Gon---Pha.aspx

8

Quyết định 5023/QĐ-SYT

23/10/2020

 Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi)

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-Ve-viec-thu-hoi-chung-chi-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-(BS-Nguyen-Ton-Kinh-Thi).aspx   

9

Quyết định 4943/QĐ-SYT

19/10/2020

 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt VI/2020

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4943QD-SYT-Cap-Giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-dot-VI2020.aspx   

10

Quyết định 4324/QĐ-SYT

14/9/2020

 Đính chính số chứng minh nhân dân trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã cấp tại Quyết định số 1460/QĐ-SYT ngày 11/5/2017 và Quyết định số 2728/QĐ-SYT ngày 16/7/2019 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4324Ve-viec-dinh-chinh-so-chung-minh-nhan-dan-trong-Chung-chi-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-da-cap-tai-Quyet-di.aspx   

11

Quyết định 4327/QĐ-SYT

14/9/2020

 Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (của 04 TYT thuộc TTYT Ninh Phước).

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4327Ve-viec-dieu-chinh-noi-dung-Giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-do-thay-doi-nguoi-chiu-trach-nhiem-chuy.aspx

12

Công văn 4329/SYT-KHNVTC

14/9/2020

 Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang. 

 http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-4329SYT-KHNVTC-Dang-tai-bo-sung-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-tai-Benh-vien-Sai-Gon---Pha.aspx

13

Quyết định 4103/QĐ-SYT

31/8/2020

 Đính chính thời gian hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám chuyên khoa Nhi trong Giấy phép hoạt khám bệnh, chữa bệnh đã cấp tại Quyết định số 3971/QĐ-SYT Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận .

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4103Dinh-chinh-thoi-gian-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-cua-Phong-kham-chuyen-khoa-Nhi-trong-Giay-phep-hoat-kham.aspx

14

Công văn 4044/SYT-KHNVTC

28/8/2020

Bệnh viện Sài Gòn – Phan Rang không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với Bác sĩ Phạm Trường Linh.  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-4044SYT-KHNVTC-Benh-vien-Sai-Gon-%E2%80%93-Phan-Rang-khong-duoc-dang-ky-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-doi-voi-Bac-si-Pham.aspx

15

Quyết định 4045/QĐ-SYT

28/8/2020

Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4045QD-SYT-Thu-hoi-giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh.aspx

16

Quyết định 3971/SYT-QĐ

24/8/2020

 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt V/2020  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-Ve-viec-cap-Giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-dot-V2020.aspx

17

Quyết định 3899/QĐ-SYT

20/8/2020

 Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3899QD-SYT-Dieu-chinh-noi-dung-Giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-do-thay-doi-nguoi-chiu-trach-nhiem-chuye.aspx

18

Công văn 3728/SYT-KHNV

10/8/2020

Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang.  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-3728Dang-tai-bo-sung-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-tai-Benh-vien-Sai-Gon---Phan-Rang.aspx

19

Quyết định 3662/QĐ-SYT

6/8/2020

 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt IV/2020  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3662QD-SYT-Cap-Giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-dot-IV2020.aspx

20

Quyết định 3472/QĐ-SYT

29/7/2020

 Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt I/2020  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3472Ve-viec-cap-lai-Giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-dot-I2020.aspx

21

Quyết định 2583/QĐ-SYT

1/6/2020

 Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2583QD-SYT-Dieu-chinh-noi-dung-Giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-do-thay-doi-nguoi-chiu-trach-nhiem-chuye.aspx

22

Quyết định 2499/QĐ-SYT

25/5/2020

 Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm (BS Trượng Quôc SoNy)

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-Ve-viec-dieu-chinh-noi-dung-Giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-khi-thay-doi-dia-diem-(BS-Truong-Quoc-SoNy).aspx

23

Quyết định 2314/QĐ-SYT

12/5/2020

 Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS Lưu Bửu Nguyệt) 

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-ve-viec-thu-hoi-giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-(BS-Luu-Buu-Nguyet).aspx

24

Công văn 2225/SYT-KHNV

6/5/2020

   Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-2225SYT-KHNV-Dang-tai-bo-sung-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-tai-Benh-vien-Sai-Gon---Phan-.aspx

25

Công văn 1813/SYT-KHNV

13/4/2020

 về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh (TTYT Ninh Hải, PKĐK 16-4)  

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-1813SYT-KHNV-ve-viec-dang-tai-danh-sach-dang-ky-hanh-nghe-kham-benh-chua-benh-tai-cac-co-so-kham-benh-chua-benh.aspx

26

Công văn 1837/SYT-KHNV

14/4/2020

 đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Thuận Nam

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-1837SYT-KHNV-dang-tai-danh-sach-dang-ky-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-tai-Trung-tam-y-te-huyen-Thuan-Nam.aspx

27

Công văn 1751/SYT-KHNV

10/4/2020

 Đồng ý bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 16-4

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-1751SYT-KHNV-Dong-y-bo-sung-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-tai-Phong-kham-da-khoa-16-4.aspx

28

Công văn 1750/SYT-KHNV

10/4/2020

 Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Bác Ái, PKĐK Trà Sanh, PKĐK Thái Hòa)

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-1750SYT-KHNV-Dang-tai-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-tai-cac-co-so-kham-benh,-chua-benh.aspx

29

Công văn 1519/SYT-KHNV

3/4/2020

 danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYTTP PR-TC, BV Mắt, BVYDCT, Bệnh xá CA tỉnh, BV GT-VT).

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-Dang-tai-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-tai-cac-co-so-kham-benh,-chua-benh.aspx

30

Công văn 1232/SYT-KHNV

23/3/2020

 Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở KBCB (BVĐK tỉnh, BVCKDL tâm thần, TTYT Thuận Bắc, TTYT Ninh Sơn, BV Lao) 

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Cong-van-1232SYT-KHNV-Dang-tai-danh-sach-dang-ky-nguoi-hanh-nghe-kham-benh,-chua-benh-tai-cac-co-so-kham-benh,-chua-benh.aspx

31

Quyết định 162/QĐ-SYT

14/1/2020

 cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt II năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-162QD-SYT-cap-giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-dot-II-nam-2020.aspx

32

Quyết định 79/QĐ-SYT

8/1/2020

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt I/2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-75QD-SYT-cap-giay-phep-hoat-dong-kham-benh,-chua-benh-dot-I2020.aspx

 
Tin đã đưa
(24/02)
(25/09)
(02/06)
(31/12)
(17/12)
(27/11)
(01/11)
(28/10)
(04/10)
(04/10)

Liên kết website