Danh mục cấp phép hành nghề dược
Danh mục cấp phép hành nghề dược
Danh mục cấp phép hành nghề dược năm 2020 
13/08/2021 
 

TT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Quyết định 6132/QĐ-SYT

31/12/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 26 năm 2020

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6132QD-SYT-Cap-Chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-26-nam-2020.aspx

2

Quyết định 6093/QĐ-SYT

28/12/2020

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và thực hành tốt bán lẻ thuốc đơt 23 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6093QD-SYT-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-thuc-hanh-tot-ban-le-thuoc-dot-23-nam-2020.aspx

3

Quyết định 6092/QĐ-SYT

28/12/2020

Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược -Bà Phạm Trần Mỹ Tú.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6092QD-SYT-Cap-dieu-chinh-Chung-chi-hanh-nghe-Duoc--Ba-Pham-Tran-My-Tu.aspx

4

Quyết định 5901/QĐ-SYT

18/12/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 25.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-Chung-chi-hanh-nghe-Duoc-dot-25.aspx  

5

Quyết định 876/QĐ-SYT

17/12/2020

Thu hồi giấy chứng nhận dạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-Vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-dat-thuc-hanh-tot-co-so-ban-le-thuoc-va-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-duoc.aspx

6

Quyết định 5835/QĐ-SYT

14/12/2020

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc-đợt 22 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-Thuc-hanh-tot-co-so-ban-le-thuoc-dot-22-nam-2020.aspx

7

Quyết định 5851/QĐ-SYT

15/12/2020

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy thực hành tốt cơ sở bán lẻ-NT Đúc Hưng và Xuân Thiết.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5851Cap-dieu-chinh-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-giay-thuc-hanh-tot-co-so-ban-le-NT-Duc-Hung-.aspx  

8

Quyết định 5772/QĐ-SYT

9/12/2020

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt 21

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5752QD-SYT-Quyet-dinh-cap-Chung-chi-hanh-nghe-Duoc-dot-24-nam-2020.aspx

9

Quyết định 5752/QĐ-SYT

8/12/2020

Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 24 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5752QD-SYT-Quyet-dinh-cap-Chung-chi-hanh-nghe-Duoc-dot-24-nam-2020.aspx

10

Quyết định 5631/QĐ/SYT

2/12/2020

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và thực hành tốt bán lẻ thuốc-NT Minh Hương.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5631cap-dieu-chinh-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-thuc-hanh-tot-ban-le-thuoc-NT-Minh-Huong.aspx

11

Thông báo 5583/TB-SYT

30/11/2020

Chấm dứt hoạt động Quầy thuốc Bầu Trúc-Cty Cao Mai.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Thong-bao-5583cham-dut-hoat-dong-Quay-thuoc-Bau-Truc-Cty-Cao-Mai.aspx

12

Thông báo 5584/TB-SYT

30/11/2020

Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Quầy thuốc Lan Anh-Cty Thanh Trang.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Thong-bao-5584TB-SYT-Cham-dut-hoat-dong-kinh-doanh-cua-Quay-thuoc-Lan-Anh-Cty-Thanh-Trang.aspx   

13

Công văn 5585/SYT-KHNVTC

30/11/2020

Dược sỹ xin thôi phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc Đức Hưng.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Thong-bao-duoc-sy-xin-thoi-phu-trach-chuyen-mon-tai-nha-thuoc-Duc-Hung.aspx

14

Quyết định 5538/QĐ-SYT

26/11/2020

Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) đợt 19 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5538QD-SYT-Quyet-dinh-cap-Giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-Thuc-hanh-tot-phan-phoi-thuoc-(.aspx

15

Quyết định 5537/QĐ-SYT

26/11/2020

cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 23 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5537QD-SYT.aspx

16

Quyết định 5488/QĐ-SYT

23/11/2020

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt 18 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5488QD-SYT-Quyet-dinh-cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-dot-18-nam-2020.aspx   

17

Quyết định 1111/QĐ-SYT

16/11/2020

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh dược - Giấy chứng nhận đạt GPP.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1111QD-SYT-Thu-hoi-giay-chung-nhan-du-dieu-kinh-doanh-duoc---Giay-chung-nhan-dat-GPP.aspx

18

Quyết định 5304/QĐ-SYT

10/11/2020

Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược- bà Dương Thị Ngon và Đặng Thị Thúy.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-dieu-chinh-Chung-chi-hanh-nghe-Duoc--ba-Duong-Thi-Ngon-va-Dang-Thi-Thuy.aspx   

19

Quyết định 5220/QĐ-SYT

5/11/2020

Cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 21 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5220QD-SYT-Cap-chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-21-nam-2020.aspx

20

Quyết định 5187/QĐ-SYT

4/11/2020

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược bà Võ Thị Minh Triết và Kim Oanh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5187QD-SYT-Cap-dieu-chinh-chung-chi-hanh-nghe-duoc-ba-Vo-Thi-Minh-Triet-va-Kim-Oanh.aspx   

21

Quyết định 5063/QĐ-SYT

27/10/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược- Đơt 19 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5063QD-SYT-Cap-Chung-chi-hanh-nghe-duoc--Dot-19-nam-2020.aspx

22

Quyết định 5067/QĐ-SYT

27/10/2020

Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược -Nguyễn Thị Kim Phước

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5cap-dieu-chinh-Chung-chi-hanh-nghe-duoc--Nguyen-Thi-Kim-Phuoc.aspx

23

Quyết định 5069/QĐ-SYT

27/10/2020

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc QT 59, QT thư.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5069QD-SYT-Cap-dieu-chinh-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc,-Giay-chung-nhan-thuc-hanh-tot-ban-le-th.aspx

24

Quyết định 5073/QĐ-SYT

27/10/2020

Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Đợt 18 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5073QD-SYT-Cap-Giay-chung-nhan-Du-dieu-kien-kinh-doanh-duoc;-Giay-chung-nhan-Thuc-hanh-tot-co-so-ban-le-thuoc-Do.aspx

25

Quyết định 4966/QĐ-SYT

21/10/2020

Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược- Lê Thị Minh Tâm và Hồng Phụ Phú .

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4966QD-SYT-Cap-dieu-chinh-Chung-chi-hanh-nghe-duoc--Le-Thi-Minh-Tam-va-Hong-Phu-Phu.aspx

26

Quyết định 4855/QĐ-SYT

15/10/2020

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược của Bà Nguyễn Thị Mỹ.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4855QD-SYT-Thu-hoi-Chung-chi-hanh-nghe-Duoc-cua-Ba-Nguyen-Thi-My.aspx

27

Quyết định 4869/QĐ-SYT

15/10/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 18 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-Chung-chi-hanh-nghe-Duoc-dot-18-nam-2020.aspx

28

Thông báo 4875/TB-SYT

15/10/2020

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh Quầy thuốc An Kỳ.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Thong-bao-4875TB-SYT-Tam-ngung-hoat-dong-kinh-doanh-Quay-thuoc-An-Ky.aspx   

29

Quyết định 4789/QĐ-SYT

11/10/2020

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Thực hành tốt cơ sở bán lẻ-QT Kim Phi 2 và số 51.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-dieu-chinh-Giay-chung-nhan-Du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-Thuc-hanh-tot-co-so-ban-le-QT-Kim-Phi-2-va-so-51.aspx   

30

Quyết định 4709/QĐ-SYT

6/10/2020

Cấp Giấy chứng nhận đủ diều kiện kinh doanh thuốc, đợt 17 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4709QD-SYT-cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc,-dot-17-nam-2020.aspx

31

5/10/2020

Quyết định 4689/QĐ-SYT cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 17.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4689QD-SYT.aspx

32

Quyết định 4605/QĐ-SYT

28/9/2020

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 16 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-Cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-dot-16.aspx

33

Quyết định 4514/QĐ-SYT

24/9/2020

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc -QT Hoàng Lan.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4514QD-SYT-Cap-dieu-chinh-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc--QT-Hoang-Lan.aspx   

34

Quyết định 4482/QĐSYT

22/9/2020

Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4Cap-dieu-chinh-Chu%CC%81ng-chi%CC%89-ha%CC%80nh-nghe%CC%80-Duo%CC%A3c.aspx

35

Quyết định 4502/QĐ-SYT

23/9/2020

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt 15 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4502QD-SYT-Cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-dot-15-nam-2020.aspx   

36

Quyết định 4401/QĐ-SYT

17/9/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Đợt 16 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4401QD-SYT-Cap-Chung-chi-hanh-nghe-Duoc-Dot-16-nam-2020.aspx

37

Quyết định 4366/QĐ-SYT

16/9/2020

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và GPP-NT Tùng Loan và Minh Hương.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4366QD-SYT-Cap-dieu-chinh-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-GPP-NT-Tung-Loan-va-Minh-Huong.aspx  

38

Quyết định 4553/QĐ-SYT

15/9/2020

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược- Ông Trương Khắc Quang.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4553QD-SYT-Thu-hoi-Chung-chi-hanh-nghe-duoc-Ong-Truong-Khac-Quang.aspx

39

Quyết định 4354/QĐ-SYT

15/9/2020

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược -Huỳnh Thị Tuyết Trinh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4354QD-SYT-Cap-dieu-chinh-chung-chi-hanh-nghe-duoc--Huynh-Thi-Tuyet-Trinh.aspx  

40

Quyết định 4262/QĐ/SYT

10/9/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược, đợt 15 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/00Quyet-dinh-cap-Chung-chi-hanh-nghe-Duoc,-dot-15-nam-2020.aspx

41

Quyết định 4254/QĐ-SYT

9/9/2020

Cấp Giấy giấy nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, đợt 14.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4254QD-SYT-Cap-Giay-giay-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc,-dot-14.aspx  

42

Quyết định 3869 QĐ-SYT

18/8/2020

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đợt 13 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3869cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-dot-13-nam-2020.aspx   

43

Quyết định 3870/QĐ-SYT

18/8/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 14 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3870QD-SYT-Cap-Chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-14-nam-2020.aspx

44

Quyết định 3684/QĐ-SYT

7/8/2020

Cấp điều chỉnh GCN ĐĐKKDD và GPP- QT Thanh Trúc và QT Linh Trang.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3684QD-SYT-Cap-dieu-chinh-GCN-DDKKDD-va-GPP--QT-Thanh-Truc-va-QT-Linh-Trang.aspx  

45

Quyết định 3641/QĐ-SYT

5/8/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 13.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3641QD-SYT-Cap-Chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-13.aspx   

46

Quyết định 3621/QĐ-SYT

4/8/2020

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ đợt 12 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3621Cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-chung-nhan-thuc-hanh-tot-co-so-ban-le-dot-12-nam-2020.aspx  

47

Quyết định 3415/QĐ-SYT

27/7/2020

Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược -Đỗ Quốc Tùng và Võ Nguyễn Kim Ánh Tuyết.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-dieu-chinh-Chung-chi-hanh-nghe-duoc--Do-Quoc-Tung-va-Vo-Nguyen-Kim-Anh-Tuyet.aspx

48

Quyết định 3360/QĐ-SYT

22/7/2020

Cấp chúng chỉ hành nghề dược đợt 12 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3360QD-SYT-cap-chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-12-nam-2020.aspx

49

Quyết định 3190/QĐ-SYT

14/7/2020

Quyết định Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 11 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3190QD-SYT-Quyet-dinh-Cap-Chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-11-nam-2020.aspx

50

Quyết định 2922/QĐ-SYT

25/6/2020

Cấp điều chỉnh GCN ĐĐKKD và GPP- Quầy thuốc Trọng Đức.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-dieu-chinh-GCN-DDKKD-va-GPP--Quay-thuoc-Trong-Duc.aspx

51

Quyết định 2925/QĐ-SYT

26/6/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 10 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-Chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-10-nam-2020.aspx

52

Quyết định 2858/QĐ-SYT

22/6/2020

Cấp Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh thuốc và GDP của Công ty Thanh Trang.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2858QD-SYT-Cap-Dieu-chinh-Giay-chung-nhan-Du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-GDP-cua-Cong-ty-Thanh-Trang.aspx  

53

Quyết định 2779/QĐ-SYT

16/6/2020

Cấp điều chỉnh Quầy thuốc Ngọc Mai (Thay người quản lý chuyên môn).

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2779QD-SYT-Cap-dieu-chinh-Quay-thuoc-Ngoc-Mai-(Thay-nguoi-quan-ly-chuyen-mon).aspx   

54

Quyết định 2778/QĐ-SYT

16/6/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 9.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2778QD-SYT-Cap-Chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-9.aspx   

55

Quyết định 2624/QĐ-SYT

5/6/2020

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt 8 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2624QD-SYT-cap-Giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-dot-8-nam-2020.aspx   

56

Quyết định 2570/QĐ-SYT

1/6/2020

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-Cap-dieu-chinh-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-Giay-chung-nhan-thuc-hanh-tot-ban-le-thuoc.aspx   

57

Quyết định 2572/QĐ-SYT

1/6/2020

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc Nhà thuốc Như Trang .

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2572QD-SYT-Cap-dieu-chinh-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-Giay-chung-nhan-thuc-hanh-tot-ban-le-.aspx

58

Quyết định 2573/QĐ-SYT

1/6/2020

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt 6.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2573QD-SYT-Cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-dot-6.aspx   

59

Quyết định 2330/QĐ-SYT

13/5/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 7 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2330QD-SYT-cap-Chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-7-nam-2020.aspx

60

Quyết định 2112/QĐ-SYT

28/4/2020

Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh và GCN thực hành tốt cơ sở bán lẻ đợt 5.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2112QD-SYT-cap-Giay-chung-nhan-Du-dieu-kien-kinh-doanh-va-GCN-thuc-hanh-tot-co-so-ban-le-dot-5.aspx   

61

Quyết định 2002/QĐ-SYT

22/4/2020

Cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 6 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2002QD-SYT-cap-chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-6-nam-2020.aspx

62

Quyết định 1950/QĐ-SYT

20/4/2020

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và GCN thực hành tốt cơ sở bán lẻ đợt 4 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1950QD-SYT-cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-GCN-thuc-hanh-tot-co-so-ban-le-dot-4-nam-2020.aspx

63

Quyết định 1775/QĐ-SYT

12/4/2020

Cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 5 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1775QD-SYT-cap-chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-5-nam-2020.aspx

64

10/4/2020

Thông báo 1723/TB-SYT về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh thuốc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Thong-bao-1723TB-SYT-ve-viec-cham-dut-hoat-dong-kinh-doanh-thuoc.aspx

65

Quyết định 1261/QĐ-SYT

24/3/2020

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ -đợt 3 năm 2020 .

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1261-cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-giay-chung-nhan-thuc-hanh-tot-co-so-ban-le--dot-3-nam-.aspx

66

Quyết định 1042/QĐ-SYT

11/3/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 4 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-Chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-4-nam-2020.aspx

67

Quyết định 1002/QĐ-SYT

10/3/2020

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 2.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-thuc-hanh-tot-co-so-ban-le-thuoc-dot-2.aspx   

68

Quyết định 943/QĐ-SYT

5/3/2020

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-ve-viec-Cap-dieu-chinh-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-va-Giay-chung-nhan-thuc-hanh-tot-ban-le-thu.aspx

69

Quyết định 774/QĐ-SYT

26/2/2020

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 3 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-Chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-3.aspx

70

Quyết định 575/QĐ-SYT

14/2/2020

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐĐKKD thuốc và GCN GPP- Nhà thuốc Minh Hương 

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-dieu-chinh-Giay-chung-nhan-DDKKD-thuoc-va-GCN-GPP--Nha-thuoc-Minh-Huong.aspx

71

Quyết định 277/QĐ-SYT

30/1/2020

Cấp chứng chỉ hành nghề Dược Đợt 02 năm 2020

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-cap-chung-chi-hanh-nghe-Duoc-Dot-02-nam-2020.aspx

72

Quyết định 67/QĐ-SYT

6/1/2020

Cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 1 năm 2020.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-67QD-SYT-cap-chung-chi-hanh-nghe-duoc-dot-1-nam-2020.aspx

 
Tin đã đưa
(14/09)
(02/01)
(25/12)
(18/12)
(16/12)
(11/12)
(10/12)
(29/11)
(29/11)
(12/11)

Liên kết website