Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 21 năm 2014  
03/06/2014 
 
Xin mời xem tại đây: Ds CSSX dat PICS EU GMP dot 21.pdf
 
Liên kết website