Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn số 3322/SYT-NVY về việc triển khai thông báo số 310/TB-VPUB ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp BCĐ liên ngành ATTP tỉnh 
27/09/2017 
 
 
Liên kết website