Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Công văn 787/SYT-KHNVTC Truyền thông về Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 
03/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 787 CV.pdf
BYT 1213.pdf

 
Liên kết website