Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Công văn 73-BS/ĐU sao y Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân 
09/04/2019 
 
 
Liên kết website