Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5588/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu - gói thầu số 1.Công ty cổ phần GONSA 
01/12/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5588.pdf
 
Liên kết website