Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5539/SYT-KHNVTC v/v góp ý dự thảo Tờ trình của Sở Y tế và Quyết định của UBND tỉnh xin điều chỉnh nội dung Quyết định 677/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 về việc giao nhiệm vụ thực hiện mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung 
26/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 5539 de nghi gop y.pdf 
    - Du thao TTr CV 5539.doc
    - Du thao QD CV 5539.doc
 
Liên kết website