Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5524/SYT-KHNVTC v/v xin đính chính thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng cung ứng thuốc năm 2018 
27/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 5524 dinh chinh thau.pdf
 
Liên kết website