Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5152/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu, gói thầu số 1. mặt hàng G10472 
02/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5152.pdf
 
Liên kết website