Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Cong văn 5149/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu - gói thầu số 1. Công ty GONSA 
02/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5149.pdf
 
Liên kết website