Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5148/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu gói thầu số 1. 
02/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 5148.pdf
PL 5148.PDF
PL 5148.xlsx
 
Liên kết website