Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 4377/SYT-KHNVTC Trả lời Công văn số 01/2020/TĐ-SYTNT của Công ty TNHH Dược phẩm Tự Đức. 
17/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: C. van trả lời Công ty Tự đức.pdf
 
Liên kết website