Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Công văn 2780/SYT-VP Lập danh mục tên tất cả các thủ tục hành chính trong 03 năm gần nhất không có hồ sơ phát sinh 
30/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 2780 CV.pdf
 
Liên kết website