Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn 247/SYT-KHNVTC chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thuốc trên địa bàn tỉnh 
20/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 247 chap hanh CT 17.pdf 
CV 86 VPUB.pdf 
CV 3123 SYT.pdf
CV 52 QLD.pdf
 
Liên kết website