Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 2400/SYT-KHNV Đảm bảo sử dụng thuốc trúng thầu theo kết quả đàm phán giá, đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương 
19/05/2020 
 
 
Liên kết website