Giới thiệu Sở YT
Giới thiệu Sở YT
Cơ cấu tổ chức 
01/12/2012 
 

 

 
Biên chế giao: 36
Hiện có: 34
Cơ cấu tổ chức gồm:
 
Ban giám đốc:  
 

 

 

 BSCKI. Lê Minh Định

 

 

 Thầy thuốc ưu tú

 

 

 Giám đốc

 

 
     

 DSCKI. Bùi Văn Kỳ

BSCKI. Trương Văn Thọ  

 

Phó giám đốc 

Phó giám đốc

 
 + Các phòng chức năng:    
 Văn phòng Sở:  0683.839815  
 

 

 

 CN. Lê Bảo Trung

CN. Nguyễn Thị Xuân Hương 

 

 Chánh văn phòng

Phó chánh văn phòng 

 
 Phòng Tổ chức cán bộ:  0683.820.800  

 

   

CN. Nguyễn Hùng Chí   

 CN. Huỳnh Thị Nở  

Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ

 Phó Trưởng phòng Tổ chức -
 Cán bộ
 
 Phòng Nghiệp vụ Y:  0683.830.262  

 

 

 ThS.BS Lê Vũ Chương  

 

 Trưởng phòng  

 
 

 

 

 BS CKI. Lê Trọng Lưu

BS. Đổng Chế Huynh 

 

 Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng 

 
 Phòng nghiệp vụ Dược:  0683.920.951  
 

 

 

DSCKI. Phan Đình Hùng 

DS. Phạm Thị Bích Lệ 

 

 Phó trưởng phòng phụ trách

 Phó trưởng phòng

 
 Phòng thanh tra:  0683.824.016  
 

 

 

 BSCKI. Trần Mạnh Tường

DS.Nguyễn Văn Toàn 

 

 Chánh thanh tra

Phó Chánh thanh tra 

 
 Phòng Kế hoạch tài chính:  0683.830.480  
 

 

 

 BS. Võ Như Nguyên

 CN. Nguyễn Thị Xuân Hương

 

 Trưởng phòng

Phó trưởng phòng 

 
 
Liên kết website