Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện tỉnh tổ chức tập huấn quy chế dân chủ năm 2019 
27/03/2019 
 

Thực hiện Kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019, trong 2 ngày 20 và 22/3/2019 Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn Quy chế dân chủ năm 2019 với sự tham gia của 100% công chức, viên chức, người lao động tại Bệnh viện.


BS.CKII Thái Phương Phiên – Giám đốc Bệnh viện tập huấn cho nhân viên y tế

Lớp tập huấn Quy chế dân chủ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ thực hiện công tác Quy chế dân chủ trong đơn vị, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thêm vào đó, việc tập huấn còn góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có chất lượng, hiệu quả, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Hơn hết, lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức tại bệnh viện nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ tại bệnh viên, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phòng Quản lý chất lượng

 
Liên kết website