Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 
16/07/2013 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 bao cao 6 thang Ninh Hai.doc

 
Liên kết website