Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Báo cáo kết quả thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong năm 2013 
03/02/2014 
 

               SỞ Y TẾ NINH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐOÀN THANH TRA LIÊN NGÀNH                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 31/BC-TTr                                   Ninh Thuận, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả thanh tra liên ngành về ATTP trong năm 2013


Thực hiện Quyết định số 3032/QĐ-SYT ngày 06/11/2013 của Giám đốc Sở Y tế về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong năm 2013 và Kế hoạch thanh tra số 41/KH-T.Tra ngày 06/11/2013 của Trưởng Đoàn thanh tra đã được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

Từ ngày 14/11/2013 đến ngày 04/12/2013, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THANH TRA:

Bảng 1. Kết quả thanh tra:

TT

Loại hình

cơ sở thực phẩm

Số CS được thanh tra

Số cơ sở

đạt

Tỷ lệ % đạt

1

Sản xuất, chế biến

17

04

23,5

2

Kinh doanh

01

01

100

3

Dịch vụ ăn uống

00

00

00

Tổng cộng

18

05

27,8

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

TT

Tổng hợp tình hình vi phạm

Số lượng

Tỷ lệ % so với số  được kiểm tra

1

Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra

18

/

2

Số cơ sở vi phạm

13

72,2

3

Số cơ sở vi phạm bị xử lý

03

5,5

         Trong đó:

3.1    Hình thức phạt chính:

Số cơ sở bị cảnh cáo

00

/

Số cơ sở phạt tiền

02

/

Tổng số tiền phạt

3.000.000đ

/

3.2    Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

-

Số cơ sở bị đóng cửa

00

/

-

Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm

00

/

Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành

00

/

-

Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm

01

/

Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy (*)

01  (2,75kg chả lụa có chứa hàn the)

/

-

Số cơ sở phải khắc phục về nhãn

00

/

Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục

/

/

-

Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu quảng cáo

00

/

Số loại tài liệu quảng cáo bị đình chỉ lưu hành

00

/

-

Các xử lý khác

00

/

3.3

Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý

  00

  /

3.4

Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)

10

55,5

Bảng 3. Các nội dung vi phạm chủ yếu:


TT

Nội dung vi phạm

Số CS được kiểm tra

Số cơ sở

vi phạm

Tỷ lệ %

1

Điều kiện vệ sinh cơ sở

18

00

00

2

Điều kiện trang thiết bị dụng cụ

18

00

 00

3

Điều kiện về con người

18

00

 00

4

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm

13

12

92,3

5

Ghi nhãn thực phẩm

08

00

00

6

Quảng cáo thực phẩm

13

00

00

7

Chất lượng sản phẩm thực phẩm

18

03

13,6

8

Vi phạm khác (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Đề án bảo vệ môi trường)

18

08

44,4

Bảng 4. Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

TT

Loại xét nghiệm

Kết quả  xét nghiệm mẫu

Tổng số mẫu xét nghiệm

Số mẫu không đạt

Tỷ lệ % không đạt

I

Xét nghiệm tại labo :

1

Hóa lý

00

/

/

2

Vi sinh

08

02

25,0

Tổng số XN tại labo

08

02

25,0

II

Xét nghiệm nhanh

08

01

0,1

Cộng

16

03

18,7

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Nhận xét, đánh giá (số liệu từ bảng 1-4):

- Đoàn thanh tra đã kiểm tra được 18 cơ sở (05 cơ sở sản xuất, kinh doanh kem; 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đá sạch; 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp thực phẩm; 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh chả lụa, chả cá và 01 cơ sở kinh doanh phụ gia thực phẩm) trong đó 05 cơ sở đạt tiêu chuẩn, 13 cơ sở không đạt tiêu chuẩn về ATTP, nội dung vi phạm cụ thể:

+ 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh kem, nước đá ống và vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp thực phẩm vi phạm các quy định pháp luật về ATTP: chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, hồ sơ công bố sản phẩm hết hiệu lực hoặc chưa công bố sản phẩm.

+ 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh kem, nước đá ống không đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (chỉ tiêu Coliform vượt mức giới hạn cho phép).

+ 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh chả lụa có sử dụng hàn the của bà Lưu Thị Ánh Tuyết tại khu vực Chùa Ông, chợ Phan Rang (qua kiểm tra test nhanh).

- Đoàn thanh tra lấy 08 mẫu thực phẩm kem ăn, nước đá ống gửi kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh với kết quả như sau:

+ 06/08 mẫu đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh ATTP theo quy định.

+ 02/08 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh ATTP (Chỉ tiêu Coliform vượt mức giới hạn cho phép).

- Test nhanh tại chỗ:

+ 07/08 mẫu thực phẩm cho kết quả âm tính: phẩm màu trong nước màu cam, xanh, đỏ; hàn the trong chả cá, chả lụa; độ ôi khét trong dầu ăn và clo dư trong nước đá.

 + 01/08 mẫu thực phẩm cho kết quả dương tính (hàn the trong chả lụa).

2. Xử lý:

- Phạt tiền 02 cơ sở với số tiền 3.000.000 đồng do kinh doanh kem, nước đá ống có chỉ tiêu Coliform vượt mức giới hạn cho phép: 01 Hộ kinh doanh kem Kiều Anh, 313B đường Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và 01 Công ty TNHH TMSX & TM Mỹ Liên – Nhà máy nước đá, 570 đường 21/8, phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

- 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh chả lụa có sử dụng hàn the của bà Lưu Thị Ánh Tuyết tại Chùa Ông, chợ Phan Rang (qua kiểm tra test nhanh). Số lượng quá ít 2,75 kg chả lụa nên Đoàn thanh tra cho cơ sở tự nguyện tiêu hủy và cam kết không sử dụng hàn the trong sản xuất chả lụa.

- Đối với 10 cơ sở vi phạm các quy định pháp luật về ATTP tập trung là những cơ sở sản xuất, kinh doanh hộ gia đình, cơ sở đang hoàn thành thủ tục hồ sơ để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận công bố hợp quy/giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP theo quy định của Nhà nước về lĩnh vực ATTP nên Đoàn thanh tra nhắc nhở, không xử lý cho cơ sở cam kết nhanh chóng tiến hành khắc phục các tồn tại theo quy định của pháp luật.

3. Ưu điểm:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo quản lý chất lượng vệ sinh ATTP tỉnh, UBND các cấp và sự phối hợp đồng bộ của các Sở, ban, ngành nên công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP được triển khai thuận lợi.

4. Tồn tại:

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy tiếp nhận công bố hợp quy/giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP và đề án bảo vệ môi trường.

- Việc triển khai các văn bản quy định pháp luật liên quan công tác ATTP của các cơ quan quản lý còn chậm nên gây không ít khó khăn cho cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc lập các thủ tục về ATTP.

III. KIẾN NGHỊ:

1. Sở Công thương:

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành quản lý.

- Tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành quản lý.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp:

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành quản lý, đặc biệt chú trọng tuyên truyền cách sử sụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất thực phẩm.

3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành quản lý.

- Tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy tiếp nhận công bố hợp quy/Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành quản lý.

4 Phòng Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn quản lý, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho cơ sở nắm bắt những quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm./.

Nơi nhận:                                            KT. TRƯỞNG ĐOÀN
- Giám đốc Sở;                                     PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN
- Lưu TTra.
                                                                  (Đã ký)


                                                                
                                                        Mai Thị Phương Ngọc

 
Liên kết website