Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về ATTP trong dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014  
20/02/2014 
 

      SỞ Y TẾ NINH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                THỰC PHẨM

Số: 40/BC-ATTP                              Ninh Thuận, ngày 14 tháng 02 năm 2014 

BÁO CÁO
Kết quả thanh tra, kiểm tra về ATTP
trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014


I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Tuyến tỉnh ban hành:

- Công văn số 5966/UBND-KNT ngày 12/12/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

- Công văn số 5977/UBND-VX ngày 12/12/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai đợt thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm  trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

- Công văn số 6049/UBND-VX ngày 13/12/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2014.

- Công văn số 3340/BCĐ ngày 06/12/2013 của Ban chỉ đạo Quản lý chất lượng VSATTP tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm  giai đoạn cuối năm 2013 đầu năm 2014.

- Kế hoạch số 3470/KH-BCĐ ngày 17/12/2013 của của Ban chỉ đạo Quản lý chất lượng VSATTP tỉnh Ninh Thuận về việc Triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2014.

- Công văn số 12/ATTP-BCĐ ngày 02/01/2014 của Ban chỉ đạo Quản lý chất lượng VSATTP tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai các biện pháp an toàn trong sản xuất, kinh doanh rượu.

- Quyết định số 3642/QĐ-SYT ngày 30/12/2013 của Giám đốc Sở Y tế về thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán năm 2014.

- Kế hoạch số 58/KH-ĐTT ngày 30/12/2013 của Đoàn thanh tra về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán năm 2014.

- Quyết định số 3643/QĐ-SYT ngày 30/12/2013 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán năm 2014.

- Công văn số 369/ATTP-BCĐ ngày 25/12/2013 của Chi cục ATVSTP về việc triển khai công tác truyền thông “bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2014”.

2. Tuyến huyện, thành phố: 07/07 huyện, thành phố đều có kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014.

3. Tuyến xã, phường, thị trấn: 65/65 xã, phường, thị trấn có thành lập đoàn kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014.

II. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA

1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra:

Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra:  73 đoàn. Trong đó:

- Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: 01 đoàn.

- Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 07 đoàn.

- Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 65 đoàn.

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra:

Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra

TT

Loại hình cơ sở

thực phẩm

Tổng số

cơ sở

Số CS được thanh, kiểm tra

Số cơ sở

đạt

Tỷ lệ %

đạt

1

Sản xuất, chế biến

481

210

168

80,0

2

Kinh doanh

2.179

1.281

1.016

79,3

3

Dịch vụ ăn uống

2.743

874

711

81,4

Tổng cộng (1 + 2 + 3)

5.403

2.365

1.895

80,1

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm

TT

Tổng hợp tình hình vi phạm

Số lượng

Tỷ lệ % so với số được kiểm tra

1

Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra

2.365

/

2

Số cơ sở vi phạm

471

19,9

3

Số cơ sở vi phạm bị xử lý

59

2,5

Trong đó:

 

 

3.1    Hình thức phạt chính:

 

 

 

Số cơ sở bị cảnh cáo

00

00

 

Số cơ sở phạt tiền

06

0,3

 

Tổng số tiền phạt

4.500.000đ

/

3.2    Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

 

 

-

Số cơ sở bị đóng cửa

00

00

-

Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm

00

00

 

Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành

/

/

-

Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm

53

2,2

 

Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy (*)

15

/

-

Số cơ sở phải khắc phục về nhãn

00

00

 

Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục

/

/

-

Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu quảng cáo

00

00

 

Số loại tài liệu quảng cáo bị đình chỉ lưu hành

00

/

-

Các xử lý khác

00

00

3.3

Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý

00

00

3.4

Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)

412

17,4

(*) Thực phẩm hết hạn sử dụng: 07 lít  nước tương, nước mắm, tương ớt; 19 lít dầu ăn; 74 kg bánh kẹo, mứt trái cây các loại; 79 gói mì ăn liền, bột bắp; 08 hủ sa tế; 42 lít  sữa, nước giải khát các loại; gà ác tẩm thuốc bắc 10 hộp và kem ăn 180 cây. Thực phẩm có sử dụng hàn the trong chả cá: 07 kg chả cá.

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu


TT

Nội dung vi phạm

Số CS được thanh tra

Số cơ sở

vi phạm

Tỷ lệ %

1

Điều kiện vệ sinh cơ sở

2.365

128

5,4

2

Điều kiện trang thiết bị dụng cụ

2.365

105

4,4

3

Điều kiện về con người

2.365

157

6,6

4

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm

2.365

05

0,2

5

Ghi nhãn thực phẩm

2.365

00

00

6

Quảng cáo thực phẩm

1.080

00

00

7

Chất lượng sản phẩm thực phẩm

2.365

15

0,6

8

Vi phạm khác (Thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, giấy phép kinh doanh …)

2.365

75

3,2

Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

TT

Loại xét nghiệm

Kết quả  xét nghiệm mẫu

Tổng số mẫu xét nghiệm

Số mẫu

không đạt

Tỷ lệ % không đạt

1

Xét nghiệm tại labo:

02

Chưa có kết quả kiểm nghiệm

/

 

- Hóa lý

10

01

10

 

- Vi sinh

/

/

/

 

Tổng số XN tại labo

12

01

8,3

2

Xét nghiệm nhanh

269

09

3,3

Cộng

281

10

3,6

3. Nhận xét, đánh giá (số liệu từ bảng 1-4):

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai tại tuyến tỉnh, huyện/thành phố và xã/phường trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, với tổng số cơ sở đã được kiểm tra 2.365 (chiếm 43,8 % so với tổng số cơ sở toàn tỉnh); cơ sở đạt tiêu chuẩn là 1.895 (chiếm 80,1 % so với số cơ sở được kiểm tra) và số cơ sở vi phạm là 470 (chiếm 19,9 % so với số cơ sở được kiểm tra), xử lý vi phạm như sau:

+ 06 cơ sở thuộc tuyến huyện, thành phố bị phạt tiền (tổng số tiền 4.500.000đ) do nhân viên không mặc trang phục chuyên dụng khi trực tiếp chế biến; không khám sức khỏe định kỳ, sổ khám sức khoẻ định kỳ của người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm đã quá thời hạn; kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng ghi trên bao bì và không cập nhật kiến thức VSATTP hàng năm.

+ 52 cơ sở có sản phẩm bị tiêu hủy do thực phẩm đã hết hạn sử dụng, không có nguồn gốc rõ ràng và có sử dụng hóa chất độc hại với số lượng ít tại các hộ kinh doanh và các cơ sở dịch vụ ăn uống (thức ăn đường phố).

+ 412 cơ sở vi phạm do vệ sinh khu vực chế biến thực phẩm chưa đảm bảo, mặc bảo hộ lao động không đầy đủ trong quá trình chế biến thực phẩm (quy mô nhỏ, hộ gia đình); không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (cơ sở đang hoàn thành hồ sơ, thủ tục); tập huấn kiến thức về ATTP và khám sức khỏe cho người lao động không đầy đủ (nhân viên thường nghỉ đột xuất, không ổn định). Đoàn thanh kiểm tra nhắc nhở và cơ sở cam kết không tái phạm.

- Đoàn thanh tra, kiểm tra lấy 12 mẫu thực phẩm:

+ 02 mẫu Rượu nho và Mật nho gửi kiểm nghiệm chất lượng VSATTP. Kết quả: chưa có.

+ 10 mẫu rau, củ, quả gửi kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực phẩm thuộc nhóm Lân hữu cơ và Carbamat. Kết quả: 9/10 mẫu đạt tiêu chuẩn an toàn, 1/10 mẫu không đạt tiêu chuẩn.

- Test nhanh tại chỗ:

+ 260/269 (96,7%) mẫu thực phẩm cho kết quả âm tính: hàn the trong chả cá, chả lụa, chả giò; axit vô cơ trong dấm ăn; độ ôi khét trong dầu ăn; foocmon trong bún tươi, bún phở; phẩm màu trong ớt bột, bột cari, satế, mắm ớt, mứt dừa, mứt khoai lang, hạt dưa, siro; hypochloride và salycilic trong nước ngâm chua củ kiệu, cà rốt; methanol trong rượu gạo; clo dư trong nước đá.

+ 09/269 (3,3%) mẫu thực phẩm cho kết quả dương tính: hàn the trong chả cá, chả lụa; methanol trong rượu trắng và độ ôi khét trong dầu ăn.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

1. Ưu điểm

- Được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quản lý chất lượng VSATTP tỉnh, UBND các cấp, và sự phối hợp đồng bộ của các Sở, ban, ngành nên công tác quản lý về ATVSTP được triển khai thuận lợi.

- Được sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Cục An toàn thực phẩm trong công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm nên công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, thành phố và xã, phường được triển khai thuận lợi.

- Qua kết quả thanh tra ATTP cho thấy đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống chấp hành tốt các quy định về ATTP như: có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; có giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm/giấy tiếp nhận công bố hợp quy/giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; nội dung ghi nhãn sản phẩm đúng quy định, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trang phục chuyên dụng, có giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về ATTP, có khám sức khỏe định kỳ; dụng cụ dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh; thịt gà đông lạnh tại các cơ sở kinh doanh được kiểm dịch.

- Qua thanh tra tại Chợ cho thấy các cơ sở kinh doanh bánh kẹo có nguồn gốc rõ ràng, lưu giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm/giấy tiếp nhận công bố hợp quy/giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP. Test nhanh phẩm màu một số mẫu thực phẩm không phát hiện các hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

2. Tồn tại:

Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, hộ gia đình thuộc tuyến huyện, thành phố và xã, phường quản lý chưa thực hiện tốt các quy định về ATTP: chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; tập huấn kiến thức VSATTP, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chưa đầy đủ và còn kinh doanh các loại thực phẩm hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, thực phẩm có hóa chất độc hại./.

 

Nơi nhận:
- Cục An toàn thực phẩm;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- UBND tỉnh (Trưởng BCĐ Quản lý CLVSATTP tỉnh);
- Lãnh đạo Sở Y tế (PGĐ Bùi Văn Kỳ);
- Thanh tra Sở Y tế;
- Lưu: VT, T.Tra.

        CHI CỤC TRƯỞNG                
(Đã ký)


     Mai Thị Phương Ngọc

 

 
Liên kết website