Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 01/2020 
08/01/2020 
 

Sáng ngày 06/01/20120, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 01/2020. Tại buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Chánh Văn phòng Sở Xây dựng triển khai một số nội dung chính của Luật số 39/2019/QH14 Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019; Luật số 41/2019/QH14 Luật Thi hành án dân sự; Luật số 44/2019/QH14 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ Xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.

Đ/c Chánh Văn phòng tuyên truyền trong buổi sinh hoạt

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

                                                                                  HồngChuyên