Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Chào cờ và sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 9/2019 
09/09/2019 
 

Sáng ngày 9/9/2019, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 9/2019.

Đ/c Phan Tấn Cảnh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng quán triệt tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phan Tấn Cảnh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng quán triệt nội nội dung Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 4/5/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận, Kế hoạch số 03-KH/ĐUK ngày 21/8/2019 của Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 82-KH/ĐU ngày 06/9/2019 của Đảng ủy Sở Xây dựng về quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;

Đ/C Phan Thụy Phương Đông – Phó Chánh Văn phòng Sở thông tin tại buổi sinh hoạt

Đồng chí Phan Thụy Phương Đông – Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thông tin một số quy định chính trong Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư; Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hơp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Nhân buổi chào cờ và sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng chí Phan Tấn Cảnh – Giám đốc Sở Xây dựng công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Như Nguyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng và tặng hoa chúc mừng cho đồng chí.

 

                                                                                                                       HồngChuyên