Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  (02/03/2018)
Các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả ở các địa phương.