Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Quản lý xây dựng
Quản lý xây dựng
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai về: nhà an toàn theo các cấp bão; lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; quy trình kiểm định các công trình anten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình 
29/06/2020