Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự đánh giá chương trình hành động để xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận 
06/10/2020